رنگ های پایور

رنگ های پایور

باربد

لیست آهنگ ها

راست پنجگاه (رِنگ) گوش کنید
بابک بوبان
دشتی (رِنگ) گوش کنید
بابک بوبان
همایون (رِنگ) گوش کنید
بابک بوبان
ماهور (رِنگ) گوش کنید
بابک بوبان
نوا (رِنگ) گوش کنید
بابک بوبان
سه گاه (رِنگ) گوش کنید
بابک بوبان
اصفهان (رِنگ) گوش کنید
بابک بوبان
چهارگاه (رِنگ) گوش کنید
بابک بوبان
افشاری (رِنگ) گوش کنید
بابک بوبان
ابوعطا (رِنگ) گوش کنید
بابک بوبان
شور (رِنگ) گوش کنید
بابک بوبان
بیات ترک (رِنگ) گوش کنید
بابک بوبان
گفتگو (دو نوازی برای ویلن و سنتور) (قطعه) گوش کنید
بابک بوبان
مقدمه ی عشاق (قطعه) گوش کنید
بابک بوبان
لیلی و مجنون، بختیاری و مؤالف (قطعه) گوش کنید
بابک بوبان
مقدمه ی بیداد (قطعه) گوش کنید
بابک بوبان