شاهنامه

شاهنامه

رضوی

لیست آهنگ ها

آوا خوانی (بر اساس آواهای باستانی هوره و مور) گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
پادشاهی ضحاک گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
تولد فریدون گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
تکنوازی تبنور گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی) گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
خروشیدن کاوه دادخواه گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
کاوه آهنگر (گروه نوازی) گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
قیام کاوه آهنگر گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
تکنوازی عود گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
کاوه آهنگر (آوازی) گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
بر افراشتن درفش کاویانی (ضرب زورخانه و باستانی) گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
به بند کشیده شدن ضحاک در کوه دماوند توسط فریدون (نبرد نور و ظلمت) گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
به بند کشیده شدن ضحاک در کوه دماوند توسط فریدون (نبرد نور و ظلمت) گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
داستان اشکبوس 1 گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
قسم نامه ی پسر زال گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
برزونامه گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
شاهنامه ی غمونه: کشته شدن سهراب گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
رستم و اسفندیار از کتاب هفت لشکر گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
داستان تهمینه: تولد سهراب گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
شاهنامه خوانی بویر احمدی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
اشعار نیایشی شاهنامه گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
داستان اشکبوس 2 گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
دریغا، دریغا گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
آمدن رستم به شهر سمنگان گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
داستان سیاوش گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
بخش هایی پند آموز از شاهنامه گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
شاهنامه خوانی ایل بهمئی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
گزیده ای از شاهنامه پند آموز گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
شاهنامه خوانی لکی گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
رستم و سهراب گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
افراسیاب گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
شاهنامه خوانی در خرم آباد گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
شاهنامه ی غمونه (لحن چینی) گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
شاهنامه خوانی در شوشتر گوش کنید
پیمان بزرگ نیا
رستم و اسفندیار از کتاب هفت لشکر گوش کنید
پیمان بزرگ نیا