شجریان

شجریان

hosna

لیست آهنگ ها

تصنیف بت چین آواز بیات اصفهان گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف مبتلا گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف دولت عشق گوش کنید
محمدرضا شجریان
مرغ سحر (اجرای زنده) گوش کنید
محمدرضا شجریان
دلشدگان (ریمیکس) گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (گشایش، ماهور،...) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "جان جهان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
ساز و آواز (گشایش، ماهور،...) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف ز دست محبوب (قدیمی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف آهنگ وفا (قدیمی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
سکوت شب گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
کویر گوش کنید
محمدرضا شجریان
کیهان کلهر
تصنیف دولت عشق گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف ز دست محبوب (قدیمی) گوش کنید
محمدرضا شجریان
رنگ شهرآشوب گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "دوش دوش" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "از کفم رها" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "آرام جان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "جان جهان" گوش کنید
محمدرضا شجریان
تصنیف "یاد ایام" گوش کنید
محمدرضا شجریان
قطعه ی طلوع گوش کنید
محمدرضا شجریان
آواز و نی گوش کنید
محمدرضا شجریان
ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی) گوش کنید
محمدرضا شجریان