تنبک

تنبک

موناامیری

لیست آهنگ ها

راست و چپ گوش کنید
لیلا حکیم الهی
مارمولک شکمو گوش کنید
لیلا حکیم الهی
دست زرنگ گوش کنید
لیلا حکیم الهی
من خرگوشم گوش کنید
لیلا حکیم الهی
کلاس تمبک گوش کنید
لیلا حکیم الهی
تُم گوش کنید
لیلا حکیم الهی
بَک گوش کنید
لیلا حکیم الهی
لطفِ تمبک گوش کنید
لیلا حکیم الهی
موش موشک گوش کنید
لیلا حکیم الهی
خورشید آمد گوش کنید
لیلا حکیم الهی
قایم باشک گوش کنید
لیلا حکیم الهی
تاپ تاپِ خمیر گوش کنید
لیلا حکیم الهی
اشکِنَک گوش کنید
لیلا حکیم الهی
پَلَنگ قشنگ گوش کنید
لیلا حکیم الهی
موشِ کَلَک گوش کنید
لیلا حکیم الهی
شهر دودی گوش کنید
لیلا حکیم الهی
مسواک من کو؟ گوش کنید
لیلا حکیم الهی
عمو زنجیر باف گوش کنید
لیلا حکیم الهی
هفت سین گوش کنید
لیلا حکیم الهی
اشاره گوش کنید
لیلا حکیم الهی
اتَل گوش کنید
لیلا حکیم الهی
متَل گوش کنید
لیلا حکیم الهی
ردَم، ردَم، رَد گوش کنید
لیلا حکیم الهی
مرغ حنا هیچ نمی گه! گوش کنید
لیلا حکیم الهی
نون و پنیر و بازی گوش کنید
لیلا حکیم الهی
ضرب بالا گوش کنید
لیلا حکیم الهی
حاجی فیروز گوش کنید
لیلا حکیم الهی
کرم خاکی گوش کنید
لیلا حکیم الهی
دختری که ضدّضرب شعر می خونه گوش کنید
لیلا حکیم الهی
بشکن گوش کنید
لیلا حکیم الهی
گاو و گلستان گوش کنید
لیلا حکیم الهی
ضرب پیش درآمد گوش کنید
حسین تهرانی
ضرب رنگ گوش کنید
حسین تهرانی
دو ضربی گوش کنید
حسین تهرانی
سه ضربی گوش کنید
حسین تهرانی
کلام هوشنگ ابتهاج گوش کنید
حسین تهرانی
لوکوموتیو گوش کنید
حسین تهرانی
دیزل گوش کنید
حسین تهرانی
بیات کرد گوش کنید
حسین تهرانی
زرد ملیجه گوش کنید
حسین تهرانی
کلام فرامرز پایور گوش کنید
حسین تهرانی
پیش درآمد گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
درآمد و رهاب گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
چهار مضراب گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
ادامه ی رهاب و نغمه گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
قطعه ی کرشمه و فرود گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
قطعه ای برگرفته از تصنیف آمان گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
درآمد شهناز گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
چهارمضراب شهناز گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
شهناز، قرچه و نغمه گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
چهارمضراب رضوی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
رضوی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
حسینی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
چهارمضراب حسینی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
ادامه ی حسینی، دوبیتی و فرود گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی
گرایلی و گرایلی شستی گوش کنید
فرامرز پایور
حسین تهرانی