شهرام ناظری

شهرام ناظری

mahdi z

لیست آهنگ ها

مقدمه (ارکستر و آواز) گوش کنید
شهرام ناظری
قطعه زرد ملیجه گوش کنید
شهرام ناظری
قطعه گرمرا (ارکستر و آواز) گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف بشنو از نی (بدون کلام) گوش کنید
شهرام ناظری
تصنیف بشنو از نی گوش کنید
شهرام ناظری
بی من مرو 1 گوش کنید
شهرام ناظری
ارکستر و آواز و سه تار بی من مرو گوش کنید
شهرام ناظری
بی من مرو 2 گوش کنید
شهرام ناظری
در عاشقی پیجیده ام گوش کنید
شهرام ناظری
آب حیات عشق گوش کنید
شهرام ناظری
مطرب مهتاب رو گوش کنید
شهرام ناظری
آواز تنبور گوش کنید
شهرام ناظری
آواز همراه با تنبور گوش کنید
شهرام ناظری
گندم گوش کنید
شهرام ناظری
گل وخار گوش کنید
شهرام ناظری
مطرب مهتاب رو گوش کنید
شهرام ناظری
ایران جوان - وطنم (برای ارکستر و آواز) گوش کنید
شهرام ناظری
پیمان سلطانی
رقص بر پرده ی گران کردن گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
آتشی در نیستان (مقدمه ی تصنیف) گوش کنید
شهرام ناظری
ما گوش شماییم شما تن زده تا کی گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
تصنیف من چه دانم گوش کنید
شهرام ناظری
مست و دیوانه گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا
تولد فریدون گوش کنید
شهرام ناظری
فرید الهامی
ما گوش شماییم شما تن زده تا کی گوش کنید
شهرام ناظری
حسین پرنیا