سنتی و ارام

سنتی و ارام

منصور میکائیلی

لیست آهنگ ها

پیش درآمد گوش کنید
مجید درخشانی
حسام اینانلو
صبح گوش کنید
مجید درخشانی
حسام اینانلو
بشارت گوش کنید
مجید درخشانی
حسام اینانلو
بدرود گوش کنید
مجید درخشانی
حسام اینانلو
تنها گوش کنید
مجید درخشانی
حسام اینانلو
یاد گوش کنید
مجید درخشانی
حسام اینانلو
برداشت گوش کنید
مجید درخشانی
حسام اینانلو
تکوازی تار گوش کنید
مجید درخشانی
حسام اینانلو
مقدمه لالایی گوش کنید
مجید درخشانی
حسام اینانلو
لالایی گوش کنید
مجید درخشانی
حسام اینانلو
در آمد گوش کنید
گروه دستان
بهنام سامانی
حمید متبسم
ضربی بر اساس کرشمه گوش کنید
گروه دستان
بهنام سامانی
حمید متبسم
چهار مضراب گوش کنید
گروه دستان
بهنام سامانی
حمید متبسم
بیداد گوش کنید
گروه دستان
بهنام سامانی
حمید متبسم
ضربی بیداد گوش کنید
گروه دستان
بهنام سامانی
حمید متبسم
فرود گوش کنید
گروه دستان
بهنام سامانی
حمید متبسم
دو ضربی گوش کنید
گروه دستان
بهنام سامانی
حمید متبسم
سوگند گوش کنید
محمد معتمدی
فریاد رس گوش کنید
بهرام پاییز