سنتی ایرانی

سنتی ایرانی

سعید

لیست آهنگ ها

چهار مضراب 1 گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
چهار مضراب چهار پاره گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
رنگ درویش خان گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
پیش درآمد گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
چهار مضراب 2 گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
چهار مضراب اوج گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
رنگ دشتی گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
پیش درآمد گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
چهار مضراب 3 گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
ضربی عراق گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
چهار مضراب راک گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
رنگ راک گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
ماه گوش کنید
حسین علیزاده
مه گوش کنید
حسین علیزاده
بداهه نوازی سه تار گوش کنید
حسین علیزاده
گروه هم آوایان
پیش درآمد کرشمه گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
چهارمضراب صدری گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
قرای گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
مثنوی گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
تصنیف عنان دل گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
چهارمضراب صبا گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
دوبیتی سوار گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
محلی دزفولی گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
رنگ از درویش خان گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
دل به دل گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
به ابد گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
شکوایه گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
در پی روزن گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
سحرگاه گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
شتافت گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
زلال گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
مستانه گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
پدیدار گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
در اندرون گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
در پی گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
شوق پرواز گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
خیال پرواز گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
پرواز گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
بی غبار گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
موالیان گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
تصنیف موالیان گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
برگ خزان گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
مرغ شب گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
مازندرانی گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شوردشتی گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب، همایون گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
گل پامچال گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
رنگ شلخو گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
به من نخند گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
ماهور صغیر گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
می زده شب گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
بند باز گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
درآمد سه گاه و چهارمضراب گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
آزاده ام گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
گل اومد بهار اومد گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
دل ای دل گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شمع و پروانه گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
دو سه پیمانه گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
سه گاه: درآمد سه گاه، زابل، مویه، مثنوی سه گاه، هدی، مخالف، مغلوب گوش کنید
جلیل شهناز
بیات اصفهان: درآمد اصفهان، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی، مثنوی بیات اصفهان، بیات درویش حسن، ابری یا عمرانی، فرود گوش کنید
جلیل شهناز
درآمد ، چهار مضراب با اشاره به گوشه های کرد بیات ترک و راک عبداله ، دشتستانی و فرود گوش کنید
جلیل شهناز
محمد اسماعیلی
قطار (تنبک تنها) گوش کنید
جلیل شهناز
محمد اسماعیلی
چهار مضراب بیات ترک: بداهه نوازی در ریتم های قطار همراه با تنبک گوش کنید
جلیل شهناز
محمد اسماعیلی
چهار مضراب 1 گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
چهار مضراب چهار پاره گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
رنگ درویش خان گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
پیش درآمد گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
چهار مضراب 2 گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
چهار مضراب اوج گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
رنگ دشتی گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
پیش درآمد گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
چهار مضراب 3 گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
ضربی عراق گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
چهار مضراب راک گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
رنگ راک گوش کنید
داوود آزاد
جمشید محبی
ماه گوش کنید
حسین علیزاده
مه گوش کنید
حسین علیزاده
بداهه نوازی سه تار گوش کنید
حسین علیزاده
گروه هم آوایان
پیش درآمد کرشمه گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
چهارمضراب صدری گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
قرای گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
مثنوی گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
تصنیف عنان دل گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
چهارمضراب صبا گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
دوبیتی سوار گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
محلی دزفولی گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
رنگ از درویش خان گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
دل به دل گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
به ابد گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
شکوایه گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
در پی روزن گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
سحرگاه گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
شتافت گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
زلال گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
مستانه گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
پدیدار گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
در اندرون گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
در پی گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
شوق پرواز گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
خیال پرواز گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
پرواز گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
بی غبار گوش کنید
حسین علیزاده
پژمان حدادی
موالیان گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
تصنیف موالیان گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
برگ خزان گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
مرغ شب گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
مازندرانی گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شوردشتی گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب، همایون گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
گل پامچال گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
رنگ شلخو گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
به من نخند گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
ماهور صغیر گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
می زده شب گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
بند باز گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
درآمد سه گاه و چهارمضراب گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
آزاده ام گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
گل اومد بهار اومد گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
دل ای دل گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
شمع و پروانه گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
دو سه پیمانه گوش کنید
جلال الدین ذوالفنون
سه گاه: درآمد سه گاه، زابل، مویه، مثنوی سه گاه، هدی، مخالف، مغلوب گوش کنید
جلیل شهناز
بیات اصفهان: درآمد اصفهان، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی، مثنوی بیات اصفهان، بیات درویش حسن، ابری یا عمرانی، فرود گوش کنید
جلیل شهناز
درآمد ، چهار مضراب با اشاره به گوشه های کرد بیات ترک و راک عبداله ، دشتستانی و فرود گوش کنید
جلیل شهناز
محمد اسماعیلی
قطار (تنبک تنها) گوش کنید
جلیل شهناز
محمد اسماعیلی
چهار مضراب بیات ترک: بداهه نوازی در ریتم های قطار همراه با تنبک گوش کنید
جلیل شهناز
محمد اسماعیلی