پسندیده

پسندیده

فرزاد آتشی

لیست آهنگ ها

خدا تو رو نگهدار گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
خدا تو رو نگهدار گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
حالا چرا گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
دو چشم مست گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
زلف گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
بهار دلنشین گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
حال پریشان گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
گل مریم گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
عاشقانه گوش کنید
فرزاد فرزین