شعر

شعر

سروش

لیست آهنگ ها

سرود برای مرد روشن که به سایه رفت گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
ترانه ی بزرگترین آرزو گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
تو را دوست می دارم گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
گفتی که باد مرده ست گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
محاق گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
باران گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
در این بن بست گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
ای کاش آب بودم گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
در آستانه گوش کنید
احمد شاملو
فریدون شهبازیان
اسرار ازل را نه تو دانی و نه و من گوش کنید
احمد شاملو
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست گوش کنید
احمد شاملو
من بی می ناب زیستن نتوانم گوش کنید
احمد شاملو
از آمدنم نبود گردون را سود گوش کنید
احمد شاملو
بنگر ز جهان چه طرف بر بستم هیچ گوش کنید
احمد شاملو
اسرار ازل را نه تو دانی و نه و من گوش کنید
احمد شاملو
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست گوش کنید
احمد شاملو
من بی می ناب زیستن نتوانم گوش کنید
احمد شاملو
از آمدنم نبود گردون را سود گوش کنید
احمد شاملو
بنگر ز جهان چه طرف بر بستم هیچ گوش کنید
احمد شاملو
از آمدن و رفتن ما سودی کو؟ گوش کنید
احمد شاملو
افسوس که بی فایده فرسوده شدیم گوش کنید
احمد شاملو
جامی است که عقل آفرین می زدنش گوش کنید
احمد شاملو
در کارگه کوزه گری بودم دوش گوش کنید
احمد شاملو
آنان که محیط فضل و آداب شدند گوش کنید
احمد شاملو
از جمله ی رفتگان این راه دراز گوش کنید
احمد شاملو
این قافله عمر عجب می گذرد گوش کنید
احمد شاملو
یاران به مرافقت چو دیدار کنید گوش کنید
احمد شاملو
ساقی غم من بلند آوازه شده است گوش کنید
احمد شاملو
ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است گوش کنید
احمد شاملو
گویند که دوزخی بود عاشق و مست گوش کنید
احمد شاملو
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه گوش کنید
احمد شاملو
قومی متفکرند اندر ره دین گوش کنید
احمد شاملو
من ظاهر نیستی و هستی دانم گوش کنید
احمد شاملو
ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز گوش کنید
احمد شاملو
چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ گوش کنید
احمد شاملو
این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت گوش کنید
احمد شاملو
گردون نگری ز قد فرسوده ی ماست گوش کنید
احمد شاملو
از من رمقی به سعی ساقی مانده است گوش کنید
احمد شاملو
چون آمدنم به من نبد روز نخست گوش کنید
احمد شاملو
دوری که در او آمدن و رفتن ماست گوش کنید
احمد شاملو
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم گوش کنید
احمد شاملو
تا دست بر اتفاق بر هم نزنیم گوش کنید
احمد شاملو
صبح است دمی با می گلرنگ زنیم گوش کنید
احمد شاملو
دوران جهان بی می و ساقی هیچ است گوش کنید
احمد شاملو
از مرگ ... گوش کنید
احمد شاملو
کیفر گوش کنید
احمد شاملو
عشق عمومی گوش کنید
احمد شاملو
شبانه گوش کنید
احمد شاملو
مهتاب گوش کنید
احمد شاملو
آی آدمها گوش کنید
احمد شاملو
در شب سرد زمستانی گوش کنید
احمد شاملو
مهتاب گوش کنید
احمد شاملو
سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد گوش کنید
احمد شاملو
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند گوش کنید
احمد شاملو
ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار گوش کنید
احمد شاملو
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت گوش کنید
احمد شاملو
گداخت جان که شود کار دل تمام و،نشد گوش کنید
احمد شاملو
حجاب چهره ی جان می شود غبار تنم گوش کنید
احمد شاملو
زان یار دلنوازم شکری ست با شکایت گوش کنید
احمد شاملو
یاری اندر کس نمی بینم،یاران را چه شد گوش کنید
احمد شاملو
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند گوش کنید
احمد شاملو
سمن بویان،غبار غم،چو بنشینند بنشانند گوش کنید
احمد شاملو
اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد گوش کنید
احمد شاملو
کارم ز دور چرخ به سامان نمی رسد گوش کنید
احمد شاملو
دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم گوش کنید
احمد شاملو
روز هجران و شب فرقت یار آخر،شد گوش کنید
احمد شاملو
تاب بنفشه می دهد طره ی مشک سای تو گوش کنید
احمد شاملو
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند گوش کنید
احمد شاملو
نسیم صبح سعادتبدان نشان که تو دانی... گوش کنید
احمد شاملو
هوا خواه توام جانا،و می دانم که می دانی گوش کنید
احمد شاملو
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی گوش کنید
احمد شاملو
در خرابات مغان گر گذر افتد بازم... گوش کنید
احمد شاملو
راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد گوش کنید
احمد شاملو
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو گوش کنید
احمد شاملو
در وصالت چرا بیاموزم گوش کنید
احمد شاملو
دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من گوش کنید
احمد شاملو
وه چه بی درنگ و بی نشان که منم گوش کنید
احمد شاملو
آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن گوش کنید
احمد شاملو
رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن گوش کنید
احمد شاملو
حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو،دیوانه شو گوش کنید
احمد شاملو
چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون گوش کنید
احمد شاملو
نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم گوش کنید
احمد شاملو
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست گوش کنید
احمد شاملو
بمیرید،بمیرید در این عشق بمیرید گوش کنید
احمد شاملو
زهی عشق،زهی عشق که ماراست خدایا گوش کنید
احمد شاملو
تلخی نکند شیرین ذقنم گوش کنید
احمد شاملو
مطرب مهتاب رو آنچه شنیدی مگو گوش کنید
احمد شاملو
یک خانه پر زمستان،مستان نو رسیدند گوش کنید
احمد شاملو
یک خانه پر زمستان،مستان نو رسیدند جان جهان دوش کجا بودی گوش کنید
احمد شاملو
ای یوسف خوشنام ما خوش می روی بر بام ما گوش کنید
احمد شاملو
دوش چه خورده ای دلا،راست بگو،نهان مکن گوش کنید
احمد شاملو
شد زغمت خانه سودا دلم گوش کنید
احمد شاملو
برون شو ای غم از سینه،که لطف یار می آید گوش کنید
احمد شاملو
بیایید،بیایید که گلزار دمیده است گوش کنید
احمد شاملو
درد شخصی گوش کنید
حسن حاجی قاسمی
به لیندسی گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
دختر چوپان گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
قطارها گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
قوها بر باد سوارند گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
به جایی که بدان سفر نکردهام گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
اولین روز گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
مهمانی طولانی غمناک گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
ژوزه گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
سنگی سیاه بر فراز سنگی سپید گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
سوگچامه گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
باربارا گوش کنید
احمدرضا احمدی
میلاد موحدی
ده آدمی بر سفره ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند... گوش کنید
خسرو شکیبایی
دو بازرگان خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی... گوش کنید
خسرو شکیبایی
ده آدمی بر سفره ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند... گوش کنید
خسرو شکیبایی
سالی از بلخ بامیان ام سفر بود و راه از حرامیان پر خطر بود... گوش کنید
خسرو شکیبایی
عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت... گوش کنید
خسرو شکیبایی
اعرابی را دیدم در حلقه ی گوهریان بصره که حکایت همی کرد... گوش کنید
خسرو شکیبایی
آوردند که حاکمی عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود... گوش کنید
خسرو شکیبایی
با طایفه ی بزرگان به کشتی در نشسته بودم... گوش کنید
خسرو شکیبایی
بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد... گوش کنید
خسرو شکیبایی
اعرابی را دیدم در حلقه ی گوهریان بصره که حکایت همی کرد... گوش کنید
خسرو شکیبایی
فقیری را شنیدم که در آتش فاقه می سوخت... گوش کنید
خسرو شکیبایی
گروهی از حکما به حضور حضرت کسری به مصلحتی سخن همی گفتند... گوش کنید
خسرو شکیبایی
حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر، هنر آموزید... گوش کنید
خسرو شکیبایی
حاتم طایی را گفتند: از خود بزرگ همت تر در جهان دیده ای... گوش کنید
خسرو شکیبایی
جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هولناک رسید... گوش کنید
خسرو شکیبایی
مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گرد کردن مال... گوش کنید
خسرو شکیبایی
مالداری را شنیدم که به بخل چنان معروف بود که حاتم طایی در کرم... گوش کنید
خسرو شکیبایی
مردکی را چشم دردی گرفت. طبیب خواست... گوش کنید
خسرو شکیبایی
مردی را حکایت کنند که شبی ده من طعام بخوردی... گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهمان پیری شدم در دیاری بکر که مال فراوان داشت... گوش کنید
خسرو شکیبایی
نوجوانی را دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زایدالوصف داشت... گوش کنید
خسرو شکیبایی
هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان درهم نکشیده... گوش کنید
خسرو شکیبایی
پادشاهی که به کشتن اسیری اشارت کرد... گوش کنید
خسرو شکیبایی
پادشاهی را مهمی پیش آمد. گفت... گوش کنید
خسرو شکیبایی
پارسایی بر یکی از سلاطین نعمت گذر کرد که... گوش کنید
خسرو شکیبایی
پارسا زاده ای را نعمت بی کران از ترکه ی عمان به دست افتاد... گوش کنید
خسرو شکیبایی
پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد من گواهی داده است... گوش کنید
خسرو شکیبایی
روزی به غرور جوانی سخت رانده و شبانگه به پای کریوه ای سست مانده بودم... گوش کنید
خسرو شکیبایی
پیاده ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد... گوش کنید
خسرو شکیبایی
صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد... گوش کنید
خسرو شکیبایی
شخصی مهمان پادشاه بود. چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که عادت او بود... گوش کنید
خسرو شکیبایی
توانگر زاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با مسکین بچه ای مناظره در پیوسته... گوش کنید
خسرو شکیبایی
وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کنجی نشست... گوش کنید
خسرو شکیبایی
یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شب خیز و مولع زهد و پرهیز... گوش کنید
خسرو شکیبایی
یکی از بزرگان گفت پارسایی را: چه گویی در حق فلان عابد... گوش کنید
خسرو شکیبایی
یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند... گوش کنید
خسرو شکیبایی
یکی از حکما را شنیدم که می گفت: هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر... گوش کنید
خسرو شکیبایی
یکی از ملوک عجم طبیبی حاذق به خدمت حضرت محمد مصطفی... گوش کنید
خسرو شکیبایی
یکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطع کرده... گوش کنید
خسرو شکیبایی
یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید: از عادت ها کدام فاضل تر است... گوش کنید
خسرو شکیبایی
یکی از ملوک خراسان، محمود سبکتکین را به خواب چنان دید که... گوش کنید
خسرو شکیبایی
بخش اول گوش کنید
خسرو شکیبایی
بخش دوم گوش کنید
خسرو شکیبایی
بخش سوم گوش کنید
خسرو شکیبایی
بخش چهارم گوش کنید
خسرو شکیبایی
بخش ششم گوش کنید
خسرو شکیبایی
بخش هفتم گوش کنید
خسرو شکیبایی
بخش هشتم گوش کنید
خسرو شکیبایی