خسرو شکیبایی

خسرو شکیبایی

لیست آهنگ ها

یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه ای خفته... گوش کنید
خسرو شکیبایی
توانگر زاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با مسکین بچه ای مناظره در پیوسته... گوش کنید
خسرو شکیبایی
یکی از وزرا پیش ذوالنون مصری رفت و همت خواست که... گوش کنید
خسرو شکیبایی
غافلی را شنیدم که خانه ی رعیب خراب کردی تا خزانه ی سلطان آباد کند... گوش کنید
خسرو شکیبایی
کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بی قیاس ببردند... گوش کنید
خسرو شکیبایی
تیتراژابتدایی سریال خانه سبز گوش کنید
خسرو شکیبایی
صاحب دلی را گفتند: بدین خوبی که خورشید است، نشنیده ایم که... گوش کنید
خسرو شکیبایی
بازرگانی را شنیدم که صدوپنجاه شتر بار داشت و چهل بنده ی خدمتکار... گوش کنید
خسرو شکیبایی
یکی از صاحب دلان زورآزمایی را دید که به هم برآمده و کف بر دماغ انداخته... گوش کنید
خسرو شکیبایی
مستجاب الدعوه ای در بغداد پدید آمد... گوش کنید
خسرو شکیبایی