کاشفان فروتن شوکران

کاشفان فروتن شوکران

احمد شاملو

فریدون شهبازیان

لیست آهنگ ها

ترانه ی بزرگترین آرزو گوش کنید
احمد شاملو
سرود برای مرد روشن که به سایه رفت گوش کنید
احمد شاملو
تو را دوست می دارم گوش کنید
احمد شاملو
تعویذ گوش کنید
احمد شاملو
گفتی که باد مرده ست گوش کنید
احمد شاملو
محاق گوش کنید
احمد شاملو
از این گونه مردن گوش کنید
احمد شاملو
باران گوش کنید
احمد شاملو
شبانه گوش کنید
احمد شاملو
واپسین تیر ترکش گوش کنید
احمد شاملو
در این بن بست گوش کنید
احمد شاملو
پرتویی که می تابد کجاست گوش کنید
احمد شاملو
خاطره گوش کنید
احمد شاملو
شب بیداران گوش کنید
احمد شاملو
جخ امروز از مادر نزاده ام گوش کنید
احمد شاملو
ای کاش آب بودم گوش کنید
احمد شاملو
سرود ششم گوش کنید
احمد شاملو
آخر بازی گوش کنید
احمد شاملو
در آستانه گوش کنید
احمد شاملو