اصیل

اصیل

هومن حقی

لیست آهنگ ها

حجاز گوش کنید
غلامحسین درویش (درویش خان)
مقدمه گوش کنید
محمدامین اکبرپور
احمد مستنبط
پیش درآمد - بر اساس ضربی نی داوود و بیگچه خانی گوش کنید
محمدامین اکبرپور
احمد مستنبط
درآمد، آواز، پیش زنگوله، کرشمه، زنگ شتر - از ردیف نی داوود گوش کنید
محمدامین اکبرپور
احمد مستنبط
چهارمضراب - بر اساس ضربی نی داوود و بیگچه خانی گوش کنید
محمدامین اکبرپور
احمد مستنبط
زابل، مویه - از صفحه ی نی داوود گوش کنید
محمدامین اکبرپور
احمد مستنبط
جنگ - بر اساس ضربی شهنازی گوش کنید
محمدامین اکبرپور
احمد مستنبط
مخالف، نغمه، مغلوب، مویه، حدی و پهلوی، رجز و فرود - از صفحه ی نی داوود گوش کنید
محمدامین اکبرپور
احمد مستنبط
خزان - بر اساس ضربی مختاری گوش کنید
محمدامین اکبرپور
احمد مستنبط
قطعه بامداد گوش کنید
بیژن کامکار
چهارمضراب گوش کنید
بیژن کامکار
تصنیف پرده بگردان گوش کنید
بیژن کامکار
غزل آواز گوش کنید
بیژن کامکار
ونوشه گوش کنید
بیژن کامکار
تصنیف از کفم رها گوش کنید
غلامحسین درویش (درویش خان)
بیداد و رنگ بیداد گوش کنید
غلامحسین درویش (درویش خان)
رنگ دشتی گوش کنید
غلامحسین درویش (درویش خان)
رنگ بیات ترک گوش کنید
غلامحسین درویش (درویش خان)
تصنیف ماهور من ندانستم گوش کنید
غلامحسین درویش (درویش خان)
چهارمضراب اصفهان گوش کنید
غلامحسین درویش (درویش خان)
پیش درآمد و رنگ اصفهان گوش کنید
غلامحسین درویش (درویش خان)
راک و رنگ راک گوش کنید
غلامحسین درویش (درویش خان)
تصنیف گیلکی گوش کنید
غلامحسین درویش (درویش خان)
حجاز گوش کنید
غلامحسین درویش (درویش خان)
بیداد گوش کنید
غلامحسین درویش (درویش خان)
اعلام برنامه گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
تصنیف مرغ شباهنگ گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
مقدمه ی افشاری(ویلن.تار) گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
چهار مضراب افشار(ویلن.تنبک.تار) گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
آواز افشاری گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
قرائی گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
ادامه ی قرائی.رهاب و فرود گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
اجرای مرغ شباهنگ بدون اورتور گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
مقدمه ی تصنیف میخانه گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
تصنیف میخانه(کوی می فروشان) گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
مقدمه ی دشتی(ویلن.تار.تنبک) گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
چهار مضراب دشتی گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
آواز دشتی(ویلن.تار.تنبک) گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
اجرای دوباره ی تصنیف میخانه بدون اورتور گوش کنید
محمود محمودی خوانساری
پیش درآمد گوش کنید
شهرام ناظری
تار و آواز و چهارمضراب گوش کنید
شهرام ناظری
کمانچه و آواز گوش کنید
شهرام ناظری
دل هوس سبزه و صحرا ندارد گوش کنید
شهرام ناظری
نی و آواز 1 گوش کنید
شهرام ناظری
با من صنما گوش کنید
شهرام ناظری
سنتور و آواز و چهارمضراب گوش کنید
شهرام ناظری
نی و آواز 2 گوش کنید
شهرام ناظری
تمنای وصال گوش کنید
شهرام ناظری