کردی

کردی

پیام

لیست آهنگ ها

مقدمه بهاره (به هاره) گوش کنید
شاهو عندلیبی
ساز و آواز شور (مه قام شور) گوش کنید
شاهو عندلیبی
بهاره (به هاره) گوش کنید
شاهو عندلیبی
ساز و آواز دشتی (مه قام ده شتی) گوش کنید
شاهو عندلیبی
عاشقان (اشقان) گوش کنید
شاهو عندلیبی
تکنوازی نی (نه ی) گوش کنید
شاهو عندلیبی
دمیک ساقی (ده میک ساقی) گوش کنید
شاهو عندلیبی
ساز و آواز ماهور (مه قام ماهور) گوش کنید
شاهو عندلیبی
نشمیل نشمیل 1 (نه شمیل نه شمیل) گوش کنید
شاهو عندلیبی
شوانی شوانی گوش کنید
شاهو عندلیبی
ساز و آواز اصفهان (مه قام اصفهان) گوش کنید
شاهو عندلیبی
چوار باخی گوش کنید
شاهو عندلیبی
نشمیل نشمیل 2 (نه شمیل نه شمیل) گوش کنید
شاهو عندلیبی