نی

نی

mohammad

لیست آهنگ ها

تکنوازی نی گوش کنید
شهرام براتپوری
نی نوازی گوش کنید
گروه کامکارها
بیژن کامکار
محمد علی کیانی نژاد
یار یار گوش کنید
علی حافظی
تکنوازی نی گوش کنید
عبدالحسین مختاباد
تکنوازی نی گوش کنید
محمد موحد نیا
علی یاری پور
فقیری (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
کاکایی (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
ترکی قشقایی (گزستان) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
الما (گزستان) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
گنج (گزستان) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
بلال موری گوش کنید
منصوره ثابت زاده
بلال موری (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده
کاکایی (بازفت) گوش کنید
منصوره ثابت زاده