آذربایجانی

آذربایجانی

armat

لیست آهنگ ها

اصلانی گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
تره کمه گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
نوشابه گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
یال لی گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
دلبر گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
ترمینه گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
اولویه گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
یگانه گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
زینبیم گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
قوجاقارتال گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
ساری کوینک گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
شهلا گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
رخشن گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
اوزوم چی لر رقصی گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
کونول گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
یانیخ کرم گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
آذربایجان رقصی گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
نازنین گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف