آذری

آذری

سید

لیست آهنگ ها

اصلانی گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
تره کمه گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
نوشابه گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
یال لی گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
دلبر گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
اولویه گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
ترمینه گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
یگانه گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
زینبیم گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
قوجاقارتال گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
ساری کوینک گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
شهلا گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
رخشن گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
اوزوم چی لر رقصی گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
کونول گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
یانیخ کرم گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
آذربایجان رقصی گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف
نازنین گوش کنید
گارمون اصلان الیاسف