گریه شمع

گریه شمع

میترا مختاری

لیست آهنگ ها

پیش درآمد گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
درآمد گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه ی درآمد گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
قطعه دو ضربی، ادامه گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
سیخی گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
حجاز، ادامه ی حجاز گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب حجاز گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه حجاز، فرود گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
چهارپاره گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
خسرو و شیرین، فرود، تکرار پیش درآمد، فرود گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح