دل گرمی

دل گرمی

محسن سلطان زاده

لیست آهنگ ها

پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
درآمد (تار) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
قطعه ی سه ضربی (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه ی درآمد (تار) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب، فرود (افشاری) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه ی درآمد 2 (افشاری) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه (ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
قطعه ی دو ضربی (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
قرایی، نهیب (تار) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
قرایی، نهیب (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب قرایی (تار،ویلن،تنبک) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
ادامه ی قرایی و نهیب (اتار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح
رهاب، فرود (تار،ویلن) گوش کنید
جلیل شهناز
همایون خرم
امیر ناصر افتتاح