لری

لری

ایرج تکلو

لیست آهنگ ها

لرزش گوش کنید
حسین توکلی
لرزش گوش کنید
حسین توکلی
خبر ورین ایل لره گوش کنید
یاسر ابراهیمی
سوگی لی لرگوروشنده گوش کنید
رحیم شهریاری
فریب گوش کنید
ایمان غلامی
پریشان گوش کنید
محمد اصفهانی