پدرام خاور زمینی

پدرام خاور زمینی

لیست آهنگ ها

درآمد و بختیاری (دستگاه همایون) گوش کنید
آریا محافظ
پدرام خاور زمینی
شوشتری و میگلی (دستگاه همایون) گوش کنید
آریا محافظ
پدرام خاور زمینی
ضربی شوشتری (دستگاه همایون) گوش کنید
آریا محافظ
پدرام خاور زمینی
چهارگاه و زابل (دستگاه همایون) گوش کنید
آریا محافظ
پدرام خاور زمینی
چهارمضراب زابل (دستگاه همایون) گوش کنید
آریا محافظ
پدرام خاور زمینی
فرود (دستگاه همایون) گوش کنید
آریا محافظ
پدرام خاور زمینی
بیداد (دستگاه همایون) گوش کنید
آریا محافظ
پدرام خاور زمینی
چهارمضراب بیداد (دستگاه همایون) گوش کنید
آریا محافظ
پدرام خاور زمینی
اشاره به اوج و فرود (دستگاه همایون) گوش کنید
آریا محافظ
پدرام خاور زمینی
درآمد (آواز دشتی) گوش کنید
آریا محافظ
پدرام خاور زمینی