پهلوان بلند زنگشاهی

پهلوان  بلند زنگشاهی

لیست آهنگ ها

سیمرغ گوش کنید
پهلوان بلند زنگشاهی
مراسم گواتی - دمالی گوش کنید
پهلوان بلند زنگشاهی
قطعه ای از کارگان قلندری - گواتی گوش کنید
پهلوان بلند زنگشاهی
مراسم گواتی - دمالی 1 (ادامه) گوش کنید
پهلوان بلند زنگشاهی
شئر 1 گوش کنید
لعل بخش پیک
پهلوان بلند زنگشاهی
شئر 2 گوش کنید
لعل بخش پیک
پهلوان بلند زنگشاهی
شئر 3 گوش کنید
لعل بخش پیک
پهلوان بلند زنگشاهی
زهیروک جت گوش کنید
لعل بخش پیک
پهلوان بلند زنگشاهی
زهیروک باهو گوش کنید
لعل بخش پیک
پهلوان بلند زنگشاهی
لیکو گوش کنید
لعل بخش پیک
پهلوان بلند زنگشاهی