مجتبی عسگری

مجتبی عسگری

لیست آهنگ ها

تا نفس باقی ست... گوش کنید
امیرعباس ستایشگر
مجتبی عسگری
گهواره گوش کنید
امیرعباس ستایشگر
مجتبی عسگری
افسوس گوش کنید
امیرعباس ستایشگر
مجتبی عسگری
آهسته (چهارمضراب دشتی - نوا) گوش کنید
امیرعباس ستایشگر
مجتبی عسگری
مقدمه نوا گوش کنید
امیرعباس ستایشگر
مجتبی عسگری
هنوز (ساز و آواز نوا) گوش کنید
امیرعباس ستایشگر
مجتبی عسگری
رنگ بهار، روی خزان گوش کنید
امیرعباس ستایشگر
مجتبی عسگری
به زندان جنون (ساز و آواز کرد بیات) گوش کنید
امیرعباس ستایشگر
مجتبی عسگری
مقدمه کرد بیات گوش کنید
امیرعباس ستایشگر
مجتبی عسگری
ساز و آواز ابوعطا گوش کنید
مجتبی عسگری