با فراقت چند سازم

با فراقت چند سازم

سپیده مشکی

مجتبی عسگری

لیست آهنگ ها

مقدمه چهارگاه گوش کنید
سپیده مشکی
مجتبی عسگری
ساز و آواز درآمد گوش کنید
سپیده مشکی
مجتبی عسگری
ساز و آواز نغمه گوش کنید
سپیده مشکی
مجتبی عسگری
چهارمضراب گوش کنید
سپیده مشکی
مجتبی عسگری
ساز و آواز زابل و مویه گوش کنید
سپیده مشکی
مجتبی عسگری
ضربی حصار و ساز و آواز حصار گوش کنید
سپیده مشکی
مجتبی عسگری
ساز و آواز مثنوی مخالف گوش کنید
سپیده مشکی
مجتبی عسگری
تصنیف گوش کنید
سپیده مشکی
مجتبی عسگری
رنگ گوش کنید
سپیده مشکی
مجتبی عسگری