جعفر احمدی

جعفر احمدی

لیست آهنگ ها

ائل باغچاسی گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
جعفر احمدی
شیروان ماهنی سی گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
جعفر احمدی
گجه لر گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
جعفر احمدی
سلو بالابان گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
جعفر احمدی
پناه گوزله مه سی گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
جعفر احمدی
گوده ک دونو گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
جعفر احمدی