عاشیق چنگیز مهدی پور

عاشیق چنگیز مهدی پور

لیست آهنگ ها

اینجه گولو گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
مخمس گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
قربانی گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
او لری وار خانا خانا باشی ساری تل گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
نباتی گرایلی سی گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
بایات شیراز گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
قوشا یاپراق گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
قاراباغ شکسته سی گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
طبل جنکی کوراوغلو گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور
عاشیق محبوب خلیلی
آنا سه گاه یانیق کرمی گوش کنید
عاشیق چنگیز مهدی پور