حسینعلی خان نکیسای تفرشی

حسینعلی خان نکیسای تفرشی

لیست آهنگ ها

شور به همراه تار گوش کنید
حسینعلی خان نکیسای تفرشی
دشتی به همراه ویلن گوش کنید
حسینعلی خان نکیسای تفرشی
افشاری به همراه ویلن گوش کنید
حسینعلی خان نکیسای تفرشی
چهارگاه به همراه تار گوش کنید
حسینعلی خان نکیسای تفرشی
سه گاه به همراه ویلن گوش کنید
حسینعلی خان نکیسای تفرشی
اصفهان به همراه تار گوش کنید
حسینعلی خان نکیسای تفرشی
ماهور به همراه تار گوش کنید
حسینعلی خان نکیسای تفرشی
مصاحبه گوش کنید
حسینعلی خان نکیسای تفرشی
همایون به همراه تار گوش کنید
حسینعلی خان نکیسای تفرشی
دستگاه شور گوش کنید
جناب دماوندی
حسینعلی خان نکیسای تفرشی