گروه زهی پارسیان

گروه زهی پارسیان

لیست آهنگ ها

Astor Piazzolla :Liber Tango گوش کنید
گروه زهی پارسیان
M.Machado :Pacoca گوش کنید
گروه زهی پارسیان
Karl Jenkins :Palladio گوش کنید
گروه زهی پارسیان
Astor Piazzolla :Melody in A Minor گوش کنید
گروه زهی پارسیان
Enrico Francini :La Vi Llegar گوش کنید
گروه زهی پارسیان
:Astor Piazzolla :Jeany e Paul گوش کنید
گروه زهی پارسیان
:Astor Piazzolla :La Muerte del Angel گوش کنید
گروه زهی پارسیان
Mariane Mores :Cristal گوش کنید
گروه زهی پارسیان
Mariane Mores :Cafetin de Beunos Aires گوش کنید
گروه زهی پارسیان
Astor Piazzolla :Tango Ballet for String Quartet گوش کنید
گروه زهی پارسیان