ضیا طبسیان

ضیا طبسیان

لیست آهنگ ها

مقدمه گوش کنید
سعید کامجو
ضیا طبسیان
مِزرا گوش کنید
سعید کامجو
ضیا طبسیان
تکنوازی 1 گوش کنید
سعید کامجو
ضیا طبسیان
سپیدار گوش کنید
سعید کامجو
ضیا طبسیان
تکنوازی 2 گوش کنید
سعید کامجو
ضیا طبسیان
روشنی گوش کنید
سعید کامجو
ضیا طبسیان
تکنوازی 3 گوش کنید
سعید کامجو
ضیا طبسیان
بلندا گوش کنید
سعید کامجو
ضیا طبسیان
تکنوازی 4 گوش کنید
سعید کامجو
ضیا طبسیان
هرسو گوش کنید
سعید کامجو
ضیا طبسیان