قلی خان شاهی

قلی خان شاهی

لیست آهنگ ها

شور با تصنیف شور گوش کنید
قلی خان شاهی
درآمد شور با تصنیف شور گوش کنید
قلی خان شاهی
لیلی و مجنون با تصنیف نوا گوش کنید
قلی خان شاهی
شهناز با تصنیف شور گوش کنید
قلی خان شاهی
حسین نوا گوش کنید
قلی خان شاهی
سلمک با تصنیف شور گوش کنید
قلی خان شاهی
عزال با تصنیف شور گوش کنید
قلی خان شاهی
درآمد سه گاه با تصنیف سه گاه گوش کنید
قلی خان شاهی
پهلوی حسین با تصنیف نوا گوش کنید
قلی خان شاهی
مویه با تصنیف سه گاه گوش کنید
قلی خان شاهی