فرزین (فرزین جلالیان)

فرزین (فرزین جلالیان)

لیست آهنگ ها

گریه نکن گوش کنید
فرزین (فرزین جلالیان)
عروس برون گوش کنید
فرزین (فرزین جلالیان)
بندر بی تو گوش کنید
فرزین (فرزین جلالیان)
بی کلام گوش کنید
فرزین (فرزین جلالیان)
گلای رازقی گوش کنید
فرزین (فرزین جلالیان)
ماه گوش کنید
فرزین (فرزین جلالیان)
میکس گوش کنید
فرزین (فرزین جلالیان)
سوز غربت گوش کنید
فرزین (فرزین جلالیان)
ناجی گوش کنید
فرزین (فرزین جلالیان)
خواب کودکی گوش کنید
فرزین (فرزین جلالیان)