احسان غلامی بیرقدار

احسان غلامی بیرقدار

لیست آهنگ ها

چنین یگانه که خواهد بود گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار
سلام ماهی ها گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار
تنها انسان گریان نیست گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار
انسان گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار
سیاه گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار
آغاز یک پایان گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار
بودن گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار
ترانه ام برای تو گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار
آفتاب می شود گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار
غزل 2 گوش کنید
احسان غلامی بیرقدار