دین محمد زنگشاهی

دین محمد زنگشاهی

لیست آهنگ ها

من عذاب گوش کنید
دین محمد زنگشاهی
بهار گوش کنید
دین محمد زنگشاهی
پت و براسان (پدر و برادر) گوش کنید
دین محمد زنگشاهی
سرود سراوان گوش کنید
دین محمد زنگشاهی
شوشکوجان گوش کنید
دین محمد زنگشاهی
گل آن موسم گوش کنید
دین محمد زنگشاهی
کپوتان (کبوتران) گوش کنید
دین محمد زنگشاهی
سرود خاش گوش کنید
دین محمد زنگشاهی