رضا قلی خان نوروزی

رضا قلی خان نوروزی

لیست آهنگ ها

ابوعطا، سنتور گوش کنید
رضا قلی خان نوروزی
شور،تار گوش کنید
رضا قلی خان نوروزی
دشتی، کمانچه گوش کنید
رضا قلی خان نوروزی
تصنیف عربی، پیانو گوش کنید
رضا قلی خان نوروزی
افشاری، ویولن گوش کنید
رضا قلی خان نوروزی
تصنیف بیداد، پیانو گوش کنید
رضا قلی خان نوروزی
تصنیف شهناز،ویولن گوش کنید
رضا قلی خان نوروزی
تصنیف اصفهان، تار گوش کنید
رضا قلی خان نوروزی
دشتی، ویلن گوش کنید
رضا قلی خان نوروزی
حجاز، فلوت گوش کنید
رضا قلی خان نوروزی