داریوش طلایی

داریوش طلایی

لیست آهنگ ها

کرشمه گوش کنید
داریوش طلایی
ضرب اصول گوش کنید
داریوش طلایی
درآمد گوش کنید
داریوش طلایی
غزال، نغمه، زیرکش سلمک، گلریز گوش کنید
داریوش طلایی
مجلسافروز گوش کنید
داریوش طلایی
درآمد، کرشمه (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
داریوش طلایی
ناصر فرهنگ فر
چهار مضراب 1 (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
داریوش طلایی
ناصر فرهنگ فر
زنگوله، تحریرِ فرود (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
داریوش طلایی
ناصر فرهنگ فر
بیات راجه با اشاره به اوج، فرود (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
داریوش طلایی
ناصر فرهنگ فر
نغمه و فرود (آواز بیات اصفهان) گوش کنید
داریوش طلایی
ناصر فرهنگ فر