داریوش خواجه نوری

داریوش  خواجه نوری

لیست آهنگ ها

ساز بارون گوش کنید
داریوش خواجه نوری
مرد عاشق گوش کنید
داریوش خواجه نوری
غربت (مسافر) گوش کنید
داریوش خواجه نوری
سرآغاز همه چیز 1 گوش کنید
داریوش خواجه نوری
سفر به دوردست (سرگشته) گوش کنید
داریوش خواجه نوری
زاهد گوش کنید
داریوش خواجه نوری
افسوس گوش کنید
داریوش خواجه نوری
سرآغاز همه چیز 2 گوش کنید
داریوش خواجه نوری