ساز بارون

ساز بارون

داریوش خواجه نوری

لیست آهنگ ها

مرد عاشق گوش کنید
داریوش خواجه نوری
غربت (مسافر) گوش کنید
داریوش خواجه نوری
سرآغاز همه چیز 1 گوش کنید
داریوش خواجه نوری
زاهد گوش کنید
داریوش خواجه نوری
ساز بارون گوش کنید
داریوش خواجه نوری
افسوس گوش کنید
داریوش خواجه نوری
سرآغاز همه چیز 2 گوش کنید
داریوش خواجه نوری
سفر به دوردست (سرگشته) گوش کنید
داریوش خواجه نوری