بهناز ذاکری

بهناز  ذاکری

لیست آهنگ ها

مقدمه و پیش درآمد شور گوش کنید
محمد اسماعیلی
بهناز ذاکری
چهارمضراب نوا گوش کنید
محمد اسماعیلی
بهناز ذاکری
درآمد، پنجه شعری،کرشمه،فرود گوش کنید
محمد اسماعیلی
بهناز ذاکری
چهارمضراب،شور مرکب گوش کنید
محمد اسماعیلی
بهناز ذاکری
شهناز،قرچه گوش کنید
محمد اسماعیلی
بهناز ذاکری
چهارمضراب شهناز گوش کنید
محمد اسماعیلی
بهناز ذاکری
رضوی،حسینی،دوبیتی،نغمه و فرود به شور گوش کنید
محمد اسماعیلی
بهناز ذاکری
رنگ شور گوش کنید
محمد اسماعیلی
بهناز ذاکری
پیش درآمد نوا گوش کنید
محمد اسماعیلی
بهناز ذاکری
درآمد،گردانیه،نغمه (زنگ شتر)،بیات راجه گوش کنید
محمد اسماعیلی
بهناز ذاکری