غلامحسین بیگجه خانی

غلامحسین بیگجه خانی

لیست آهنگ ها

آواز بیات اصفهان گوش کنید
غلامحسین بیگجه خانی
دستگاه سه گاه گوش کنید
غلامحسین بیگجه خانی
آواز بیات ترک گوش کنید
غلامحسین بیگجه خانی
آواز افشاری گوش کنید
غلامحسین بیگجه خانی
دستگاه شور 1 گوش کنید
غلامحسین بیگجه خانی
دستگاه سه گاه 1 گوش کنید
غلامحسین بیگجه خانی
آواز بیات اصفهان 1 گوش کنید
غلامحسین بیگجه خانی
تصنیف ترکی 1 گوش کنید
غلامحسین بیگجه خانی
آواز دشتی گوش کنید
غلامحسین بیگجه خانی
دستگاه سه گاه 2 گوش کنید
غلامحسین بیگجه خانی