افضل الدین طباطبایی

افضل الدین طباطبایی

لیست آهنگ ها

بداهه نوازی (آواز اصفهان) گوش کنید
افضل الدین طباطبایی
کوچه (آواز اصفهان) گوش کنید
افضل الدین طباطبایی
خواب و بیدار (همایون) گوش کنید
افضل الدین طباطبایی
سکوت (آواز دشتی) گوش کنید
افضل الدین طباطبایی
خواب و بیدار - بی کلام (همایون) گوش کنید
افضل الدین طباطبایی
قطعه نوا (نوا) گوش کنید
افضل الدین طباطبایی
سفیر (نوا) گوش کنید
افضل الدین طباطبایی