هوشنگ ظریف

هوشنگ ظریف

لیست آهنگ ها

مقدمه و درآمد (دستگاه سه گاه) گوش کنید
هوشنگ ظریف
پیش زنگوله (دستگاه سه گاه) گوش کنید
هوشنگ ظریف
زنگوله (دستگاه سه گاه) گوش کنید
هوشنگ ظریف
زنگ شتر (دستگاه سه گاه) گوش کنید
هوشنگ ظریف
زابل (دستگاه سه گاه) گوش کنید
هوشنگ ظریف
بسته نگار (دستگاه سه گاه) گوش کنید
هوشنگ ظریف
آواز مویه (دستگاه سه گاه) گوش کنید
هوشنگ ظریف
حصار (دستگاه سه گاه) گوش کنید
هوشنگ ظریف
حُزّان (دستگاه سه گاه) گوش کنید
هوشنگ ظریف
پس حصار (دستگاه سه گاه) گوش کنید
هوشنگ ظریف