خالی بود دستم

خالی بود دستم

یاسین ترکی

خالی بود دستم گوش کنید
یاسین ترکی