کرشمه نرگس

کرشمه نرگس

سیامک شجریان

لیست آهنگ ها

پیش درآمد شور گوش کنید
سیامک شجریان
تکنوازی سنتور گوش کنید
سیامک شجریان
ساز و آواز شور گوش کنید
سیامک شجریان
چهارمضراب سنتور و تنبک گوش کنید
سیامک شجریان
ادامه ی آواز گوش کنید
سیامک شجریان
آواز و همراهی گروه گوش کنید
سیامک شجریان
چهارمضراب تار و تنبک گوش کنید
سیامک شجریان
ادامه ی آواز با تار گوش کنید
سیامک شجریان
تصنیف "نرگس مست" گوش کنید
سیامک شجریان
تصنیف "روی دلبر" گوش کنید
سیامک شجریان
رنگ گوش کنید
سیامک شجریان