موج سودا

موج سودا

سینا سرلک

لیست آهنگ ها

حال خونین دلان گوش کنید
سینا سرلک
ساز و آواز شور گوش کنید
سینا سرلک
ضربی شور گوش کنید
سینا سرلک
تکنوازی تار گوش کنید
سینا سرلک
درد نهان سوز گوش کنید
سینا سرلک
تکنوازی کمانچه گوش کنید
سینا سرلک
سرگشته گوش کنید
سینا سرلک
ادامه ساز و آواز گوش کنید
سینا سرلک
شبگرد مبتلا گوش کنید
سینا سرلک
چهار مضراب گوش کنید
سینا سرلک