از ماست که بر ماست

از ماست که بر ماست

شهرام شکوهی

از ماست که بر ماست گوش کنید
شهرام شکوهی