ز مژگان سیاه تو

ز مژگان سیاه تو

سپنتا

ز مژگان سیاه تو گوش کنید
سپنتا