یه روز از پیش تو می رم

یه روز از پیش تو می رم

امید حجت

رضا صادقی

یه روز از پیش تو می رم گوش کنید
امید حجت
رضا صادقی