بهر دل

بهر دل

حسنا پارسا

لیست آهنگ ها

رنگ نوا (نوا) گوش کنید
حسنا پارسا
درآمد (نوا) گوش کنید
حسنا پارسا
نیشابورک (نوا) گوش کنید
حسنا پارسا
بیات راجه (نوا) گوش کنید
حسنا پارسا
رنگ نوا ۲ (نوا) گوش کنید
حسنا پارسا
درآمد، جامه دران (اصفهان) گوش کنید
حسنا پارسا
چهارمضراب اصفهان (اصفهان) گوش کنید
حسنا پارسا
بیات راجه، عراق (اصفهان) گوش کنید
حسنا پارسا
عشاق، فرود (اصفهان) گوش کنید
حسنا پارسا
رنگ اصفهان (اصفهان) گوش کنید
حسنا پارسا
رنگ شور (شور) گوش کنید
حسنا پارسا
درآمد، قرچه (شور) گوش کنید
حسنا پارسا
سلمک (شور) گوش کنید
حسنا پارسا
رنگ شور ۲ (شور) گوش کنید
حسنا پارسا
شهناز، حسینی (شور) گوش کنید
حسنا پارسا
رنگ شور ۳ (شور) گوش کنید
حسنا پارسا