پرسه

پرسه

حسین اینانلو

سعید جلالیان

لیست آهنگ ها

بیات اصفهان 1 گوش کنید
حسین اینانلو
سعید جلالیان
بیات اصفهان 2 گوش کنید
حسین اینانلو
سعید جلالیان
بیات اصفهان 3 گوش کنید
حسین اینانلو
سعید جلالیان
بیات اصفهان 4 گوش کنید
حسین اینانلو
سعید جلالیان
بیات اصفهان 5 گوش کنید
حسین اینانلو
سعید جلالیان
بیات اصفهان 6 گوش کنید
حسین اینانلو
سعید جلالیان
بیات اصفهان 7 گوش کنید
حسین اینانلو
سعید جلالیان
بیات اصفهان 8 گوش کنید
حسین اینانلو
سعید جلالیان
بیات ترک 1 گوش کنید
حسین اینانلو
سعید جلالیان
بیات ترک 2 گوش کنید
حسین اینانلو
سعید جلالیان
بیات ترک 3 گوش کنید
حسین اینانلو
سعید جلالیان
بیات ترک 4 گوش کنید
حسین اینانلو
سعید جلالیان
بیات ترک 5 گوش کنید
حسین اینانلو
سعید جلالیان
بیات ترک 6 گوش کنید
حسین اینانلو
سعید جلالیان
پرسه گوش کنید
حسین اینانلو
سعید جلالیان