صد رَنگ و رِنگ ۳

صد رَنگ و رِنگ ۳

توسط Behnam
0 دنبال کننده26 آهنگ (01:03:15)
#عنوان
1
غلامحسین درویش 1 (رِنگ های دستگاه ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
غلامحسین درویش 1 (رِنگ های دستگاه ماهور)
02:11
2
غلامحسین درویش 2 (رِنگ های دستگاه ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
غلامحسین درویش 2 (رِنگ های دستگاه ماهور)
02:58
3
شهرآشوب (ردیف هفت دستگاه) (رِنگ های دستگاه ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
شهرآشوب (ردیف هفت دستگاه) (رِنگ های دستگاه ماهور)
05:15
4
علی اکبر شهنازی (رِنگ های دستگاه ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی (رِنگ های دستگاه ماهور)
03:10
5
قدیمی (رِنگ های دستگاه ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
قدیمی (رِنگ های دستگاه ماهور)
01:17
6
کوراُغلی (ردیف هفت دستگاه) (رِنگ های دستگاه ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
کوراُغلی (ردیف هفت دستگاه) (رِنگ های دستگاه ماهور)
01:14
7
ابراهیم منصوری (رِنگ های دستگاه ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
ابراهیم منصوری (رِنگ های دستگاه ماهور)
02:30
8
علینقی وزیری 1 (رِنگ های دستگاه ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 1 (رِنگ های دستگاه ماهور)
01:29
9
علینقی وزیری 2 (رِنگ های دستگاه ماهور) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 2 (رِنگ های دستگاه ماهور)
02:06
10
غلامحسین بیگجه خانی (برگرفته از علی اکبر شهنازی) (رِنگ های دستگاه همایون) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
غلامحسین بیگجه خانی (برگرفته از علی اکبر شهنازی) (رِنگ های دستگاه همایون)
01:00
11
غلامحسین درویش (رِنگ های دستگاه همایون) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
غلامحسین درویش (رِنگ های دستگاه همایون)
02:53
12
علی اکبر شهنازی (رِنگ های دستگاه همایون) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی (رِنگ های دستگاه همایون)
02:02
13
موسی معروفی (رِنگ های دستگاه همایون) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی (رِنگ های دستگاه همایون)
02:30
14
علینقی وزیری 1 (رِنگ های دستگاه همایون) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 1 (رِنگ های دستگاه همایون)
01:31
15
علینقی وزیری 2 (رِنگ های دستگاه همایون) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 2 (رِنگ های دستگاه همایون)
04:49
16
علینقی وزیری 3 (رِنگ های دستگاه همایون) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری 3 (رِنگ های دستگاه همایون)
01:30
17
روح الله خالقی (رقص دل انگیز) (رِنگ های آواز بیات اصفهان) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
روح الله خالقی (رقص دل انگیز) (رِنگ های آواز بیات اصفهان)
02:51
18
روح الله خالقی، حسین سنجری (رِنگ های آواز بیات اصفهان) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
روح الله خالقی، حسین سنجری (رِنگ های آواز بیات اصفهان)
01:31
19
علی اکبر شهنازی (رِنگ های آواز بیات اصفهان) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علی اکبر شهنازی (رِنگ های آواز بیات اصفهان)
03:30
20
موسی معروفی 1 (رِنگ های آواز بیات اصفهان) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 1 (رِنگ های آواز بیات اصفهان)
01:13
21
موسی معروفی 2 (رِنگ های آواز بیات اصفهان) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی 2 (رِنگ های آواز بیات اصفهان)
01:33
22
علینقی وزیری (رِنگ های آواز بیات اصفهان) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری (رِنگ های آواز بیات اصفهان)
03:18
23
موسی معروفی (رِنگ های دستگاه نوا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
موسی معروفی (رِنگ های دستگاه نوا)
03:19
24
علینقی وزیری (رِنگ های دستگاه نوا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
علینقی وزیری (رِنگ های دستگاه نوا)
04:19
25
حسین علیزاده (رِنگ های دستگاه راست پنجگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
حسین علیزاده (رِنگ های دستگاه راست پنجگاه)
01:48
26
ارشد تهماسبی (رِنگ های دستگاه راست پنجگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
ارشد تهماسبی (رِنگ های دستگاه راست پنجگاه)
01:28
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام