ردیف میرزاعبدالله حسین علیزاده

ردیف میرزاعبدالله حسین علیزاده

توسط محمد
5 دنبال کننده273 آهنگ (05:54:16)
#عنوان
2
درآمد دوم (پنجه شعری) (دستگاه شور) - حسین علیزاده
درآمد دوم (پنجه شعری) (دستگاه شور)
00:44
3
01:21
4
00:51
5
01:15
6
درآمد ششم (ملّانازی) (دستگاه شور) - حسین علیزاده
درآمد ششم (ملّانازی) (دستگاه شور)
00:50
24
چهار گوشه - گوشه ی اول (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی اول (دستگاه شور)
00:22
25
چهار گوشه - گوشه ی دوم (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی دوم (دستگاه شور)
00:38
26
چهار گوشه - گوشه ی سوم (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی سوم (دستگاه شور)
00:34
27
چهار گوشه - گوشه ی چهارم (دستگاه شور) - حسین علیزاده
چهار گوشه - گوشه ی چهارم (دستگاه شور)
00:57
29
03:23
32
01:03
57
00:29
79
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه همایون)
01:28
89
00:53
95
فرنگ با شوشتری گردان (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
فرنگ با شوشتری گردان (دستگاه همایون)
01:10
101
بختیاری با مؤالف (دستگاه همایون) - حسین علیزاده
بختیاری با مؤالف (دستگاه همایون)
01:03
106
01:55
107
00:42
108
01:43
111
01:29
114
درآمد سوم (پیش زنگوله و زنگوله) (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
درآمد سوم (پیش زنگوله و زنگوله) (دستگاه چهارگاه)
01:10
115
01:04
117
02:21
123
حصار (قسمت دوم) (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
حصار (قسمت دوم) (دستگاه چهارگاه)
00:57
125
حصار (قسمت سوم) با چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
حصار (قسمت سوم) با چهارمضراب (دستگاه چهارگاه)
02:19
127
00:36
132
01:08
138
منصوری (قسمت دوم) (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
منصوری (قسمت دوم) (دستگاه چهارگاه)
01:00
139
منصوری (قسمت سوم) (دستگاه چهارگاه) - حسین علیزاده
منصوری (قسمت سوم) (دستگاه چهارگاه)
01:44
141
00:40
142
05:09
146
02:06
155
01:22
169
03:38
174
00:34
178
حصار ماهور (اَبول)،زنگوله،زیرافکند (ماهور) - حسین علیزاده
حصار ماهور (اَبول)،زنگوله،زیرافکند (ماهور)
02:11
192
01:22
193
ساقی نامه،کُشته مرده،صوفی نامه (ماهور) - حسین علیزاده
ساقی نامه،کُشته مرده،صوفی نامه (ماهور)
03:50
197
04:50